Legaal

Privacy

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens

Tijdens een bezoek aan de site kunnen gegevens van niet-persoonlijke aard zoals het browsertype, het IP-adres, het platform en 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker.

Deze gegevens of de cookies worden niet gebruikt om het individueel surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Internet browsers zoals Internet Explorer, Netscape Navigator of Firefox laten toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Alle gegevens over surfgedrag kunnen door Grote Routepaden vzw herleid worden tot anonieme statistieken of logboeken. Deze worden echter in geen geval geanalyseerd op individueel of persoonlijk vlak. De gegevens worden niet doorgegeven aan andere organisaties.

Registratie van de persoonlijke gegevens

Grote Routepaden vzw verbindt zich ertoe de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer na te leven ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998.

Deze wet kunt u online raadplegen op de site http://www.privacycommission.be/nl.

Doeleinden van de opslag van persoonlijke gegevens

Uw gegevens worden door Grote Routepaden vzw alleen gebruikt om u op de hoogte te houden van onze uitgaven en activiteiten.

Inzage en correctie van uw gegevens

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kunt u uw gegevens opvragen en ze eventueel corrigeren.

Uw gegevens opvragen doet u via de algemene contactgegevens van Grote Routepaden vzw die u op deze website terugvindt.

Na controle van uw identiteit delen we u zo snel mogelijk de gegevens mee waarover we beschikken. Indien bepaalde gegevens gewijzigd dienen te worden, kunt u uw correcties steeds doorgeven.

Disclaimer

Het gebruik van deze website impliceert dat u onderstaande voorwaarden aanvaardt.

1. Toegang tot de website

Grote Routepaden vzw doet al het mogelijke om de toegang tot deze website 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 te verzekeren, dit echter zonder enige garantie.

Deze website kan tijdelijk niet bereikbaar zijn, met name wegens onderhoud, storingen of andere technische redenen.

2. Intellectuele rechten

Alle elementen van deze website worden beschermd door de auteursrechten van Grote Routepaden vzw. Hiermee worden zowel de structuur, de teksten als de grafische uitwerking bedoeld.

3. Aansprakelijkheid

Grote Routepaden vzw kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor onbereikbaarheid van deze website en de daaruit voortvloeiende gevolgen omwille van de redenen vermeld in punt 1.

De informatie, producten en diensten op deze website kunnen technische en inhoudelijke fouten bevatten. Grote Routepaden vzw doet al het mogelijke om fouten te voorkomen, maar kan in geen geval de correctheid garanderen van de informatie die op de website getoond wordt. 

Grote Routepaden vzw is niet verantwoordelijk voor enige tijdelijke of permanente schade veroorzaakt aan de gegevens of het informaticamaterieel van de gebruiker tijdens de toegang tot de website. 

Grote Routepaden vzw is ook niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via deze website. Grote Routepaden vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor inbraak door derden in haar informaticasystemen en de plundering van gegevens die daaruit zou kunnen voortvloeien.

4. Hyperlinks

Grote Routepaden vzw is niet verantwoordelijk voor de inhoud van webpagina's waarnaar verwezen wordt en die buiten de hierboven vermelde domeinen vallen. De inhoud van deze website valt onder de verantwoordelijkheid van de eigenaars van deze webruimtes.

5. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de website zullen exclusief onderworpen zijn aan het Belgisch recht waarbij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, de rechtbank van koophandel te Brugge, en het vredegerecht van Brugge uitsluitend bevoegd zijn.

Indien U niet akkoord kan gaan met de inhoud van deze algemene voorwaarden is het enige verhaalsmiddel de Website niet verder te gebruiken.

Voorwaarden

Aansprakelijkheid

Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door Grote Routepaden vzw krachtens onderhavige Algemene Voorwaarden, is de aansprakelijkheid van Grote Routepaden vzw beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. Grote Routepaden vzw is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van data, onbeschikbaarheid van data, verlies van omzet, winstderving of elke stijging van de algemene kosten. Grote Routepaden vzw is evenmin aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. Indien de aansprakelijkheid van Grote Routepaden vzw wordt weerhouden, is Grote Routepaden vzw er enkel toe gehouden de goederen te vervangen en, indien dit niet mogelijk is, de prijs terug te betalen. 

Bevoegde rechtbanken
Alle geschillen die tussen Grote Routepaden vzw en de klant ontstaan zullen voorgelegd worden aan de rechtbanken te Brugge. Alle contracten worden beheerst door het Belgische Recht.

Contact

Grote Routepaden vzw is steeds bereikbaar via volgende contactgegevens:

Grote Routepaden vzw
Beatrijslaan 72 
2050 Antwerpen 
Tel.  +32(0)3 232 72 18 
Fax. +32(0)3 231 81 26

info@groteroutepaden.be 
Ondernemingsnummer: 0418.711.188