Werkgroepen

GR veldmedewerkers

Ruim 100 vrijwilligers onderhouden de GR paden in Vlaanderen.  De GR veldmedewerkers zijn georganiseerd per provincie.Als GR-veldmedewerker ga je één à twee maal per jaar op pad met het bewegwijzeringsmateriaal ( stickers, plaatjes, verf, verfborstel en nog wat klein materiaal) om de bewegwijzering van het toegewezen traject te controleren en desgevallend te "herstellen". Het aanbrengen en onderhoud van deze bewegwijzering verloopt volgens een aantal richtlijnen, die gebundeld staan in de brochure ‘markeren kan je leren’ .

Elke nieuwe medewerker krijgt een opleiding bij de eerste onderhoudsbeurt. Bedoeling is dat de bewegwijzering op het terrein gedurende het ganse jaar in goede conditie blijft. Verf en stickers worden door de regiocoördinator ter beschikking gesteld. GR-veldmedewerkers wonen best in de nabijheid van hun deeltraject.

 De regio-coördinator is eindverantwoordelijke voor het padennetwerk in zijn regio. Hij coördineert de taken van de veldmedewerkers in zijn regio en verdeelt de trajecten tussen deze medewerkers. De regio-coördinator verzorgt ook  de contacten met de plaatselijke overheid (toelatingen tot bewegwijzering, aanvragen wandelbomen,…). De regio-coördinator wordt bijgestaan door een adjunct-coördinator.

Padencommissie

De Padencommissie houdt toezicht op het volledige Vlaamse GR-wandelpadennetwerk.

Een regionale coördinator doet aan de padencommissie een voorstel voor een nieuw pad of nieuw traject voor een bestaand pad (en nieuwe topogids). Hij toont de noodzaak/wenselijkheid aan. In deze fase is er nog geen concreet traject uitgetekend.

De padencommissie bespreekt het voorstel en indien de padencommissie het voorstel positief evalueert, vraagt ze de bevestiging en toelating voor verdere uitwerking aan de Raad van Bestuur. 

Na groen licht van de Raad van Bestuur werkt de regio-coördinator samen met de plaatselijke medewerkers het concrete traject verder uit, bereidt eventueel de publicatie van een topogids voor en legt dit voor aan de padencommissie.

Het nieuwe pad/traject wordt op het terrein nagelopen en objectief geëvalueerd door  ervaren medewerkers. De padencommissie evalueert het nieuwe traject en geeft advies aan de Raad van Bestuur, die zijn definitieve goedkeuring geeft.

Bij de bepaling van een traject wordt ook samengewerkt met de Toeristische diensten,  Natuur en Bos, Natuurpunt, Trage Wegen vzw,…

LF-peters en meters

Voor het onderhoud van de LF-routes kan Grote Routepaden rekenen op de inzet van meer dan 30 vrijwilligers, LF-peters en -meters. Elke vrijwilliger is verantwoordelijk voor een deeltraject van een route in de buurt van waar zij wonen. Minimum tweemaal per jaar, in het voor- en najaar, gaan deze LF-peters en -meters op terreincontrole. Zij rijden dan hun traject af en voeren waar nodig onderhoud uit. 

GPS werkgroep

De GPS-werkgroep heeft als doel het uitbouwen van een volledige, gefundeerde en actuele kennispijler omtrent gps (digitale geografische informatie) en alles wat daarmee verband houdt. Dit stelt Grote Routepaden in staat om tijdig marktevoluties te detecteren en hier in de mate van het mogelijke op gepaste wijze op in te spelen.

Ook het gestructureerd, kwalitatief en neutraal informeren van het doelpubliek omtrent de evoluties van deze markt en bijhorende producten behoort tot het takenpakket van de werkgroep.