Deze website gebruikt cookies.

Magazine
Wedstrijden Naar Inhoud

Wedstrijdreglement

Dit regelement bepaalt de modaliteiten van de wedstrijden van Grote Routepaden vzw die zich afspelen via één of meerdere van volgende offline en online kanalen: www.groteroutepaden.be, Op Weg magazine, Grote Routepaden nieuwsbrieven en Grote Routepaden Social Media accounts.

Door deelname aan een wedstrijd van Grote Routepaden vzw erkent en aanvaardt de deelnemer uitdrukkelijk het reglement te kennen te zullen aanvaarden zoals het geldt op de einddatum van de wedstrijd. Hij/zij ziet daarmee af van welkdanige vordering ook ten opzichte van de organisatoren, evenzeer omtrent de bepalingen van onderhavige wedstrijdregelement. Alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien, worden op soevereine wijze beslecht door de organisatoren.

Artikel 1. Algemeen
De wedstrijd wordt georganiseerd door Grote Routepaden vzw, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Beatrijslaan 72, 2050 Antwerpen.

Bijzondere deelnamevoorwaarden worden uiteengezet in de wedstrijd zelf. Die voorwaarden gelden bovenop de huidige algemene voorwaarden. Ingeval van strijdigheid tussen de bijzondere en algemene voorwaarden, primeren de bijzondere. Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd, tenzij dit anders is aangeduid.

Artikel 2. Overmacht / voorbehoud
Grote Routepaden behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. Grote Routepaden vzw kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

Indien voor de wedstrijd gebruik wordt gemaakt van technologieën en/of media van derden, dan impliceert dit geenszins de betrokkenheid van deze derden bij de wedstrijd. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in de wedstrijd, is Grote Routepaden vzw de enige organisator.

Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement. Voor het geval het een wedstrijd betreft via internet, telefoon of SMS : deelname aan de wedstrijd impliceert aanvaarding van de beperkingen van het internet met name de technische prestaties, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke online activiteit.
Bijgevolg kan Grote Routepaden vzw in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer:

  • transmissies via het internet
  • slecht functioneren van het internet en/of gebruikte software
  • gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken
  • om het even welke technische hardware- en softwaregebreken, van welke aard ook

Grote Routepaden vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om welke reden ook. Dat geldt tevens voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit een verbinding met zijn site.
Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens en/of de softwareprogramma's op zijn informatica-uitrusting en/of zijn site, te beveiligen tegen om het even welke aantasting. De verbinding met de site van Grote Routepaden vzw en de deelname aan de wedstrijd vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers.

Grote Routepaden vzw behoudt zich het recht voor om na te gaan of het reglement wordt gerespecteerd, met name om elke deelnemer die misbruik heeft gemaakt, uit te sluiten. Niettemin is Grote Routepaden vzw niet verplicht alle ingezonden formulieren systematisch te controleren en kan het zich beperken tot het controleren van de winnaars.

Artikel 3. Deelnemers
De wedstrijden van Grote Routepaden vzw staan open voor iedereen die op Belgisch of Nederlands grondgebied wonen met uitzondering van werknemers en bestuursleden van Grote Routepaden vzw.
Ingeval de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of zijn voogd te beschikken en deze goedkeuring, op eerste verzoek van Grote Routepaden vzw, voor te leggen.

Tenzij uitdrukkelijk anders aangeduid bij de wedstrijd, kan elke deelnemer (fysiek persoon) slechts éénmaal deelnemen. Bij meerdere antwoorden, deelnames of inzendingen houdt Grote Routepaden vzw enkel rekening met de eerst ontvangen deelname. Grote Routepaden vzw behoudt zich het recht voor om, bij onregelmatigheden, deelnemers uit te sluiten.
Deelname is verplicht individueel. Elke vorm van feitelijke georganiseerde deelname door meerdere deelnemers is verboden en wordt door de organisator beschouwd als een poging tot onrechtmatige beïnvloeding van de wedstrijd en zal desgevallend leiden tot de uitsluiting van de betrokken deelnemers en de intrekking van de betrokken prijs/prijzen.

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Grote Routepaden vzw zich uitdrukkelijk het recht voor om de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van Grote Routepaden uit te sluiten.

Artikel 4. Verloop van de wedstrijd
De wedstrijd is altijd opgebouwd uit minsten één schiftingsvraag al dan niet aangevuld met een kennisvraag. Er wordt geen correspondentie gevoerd over het juiste antwoord op de schiftingsvraag.

Elke deelnemer moet via het wedstrijdformulier deelnemen aan de wedstrijd. De deelnemer zal slechts geldig deelnemen indien hij/zijamme gevraagde informatie heeft ingevuld in de daartoe voorziene ruimte en desgevraagd de antwoorden op zowel de kennisvraag als de schiftingsvraag op passende wijze heeft ingevuld.

De looptijd van de wedstrijd staat steeds vermeld bij de wedstrijd zelf. Deelnemen kan enkel tussen de aangegeven tijdstippen.

Grote Routepaden vzw kan, als organisator, op generlei wijze voor tijdens of na de wedstrijd gedwongen worden gegevens omtrent de wedstrijd of de winnaars kenbaar te maken. Evenmin zal Pasar vzw ertoe gehouden zijn briefwisseling of andere communicatie te beantwoorden, en dit zonder dat het stilzwijgen beschouwd kan worden als een aanvaarding van de inhoud van het ontvangen schrijven. Dit houdt eveneens in dat Grote Routepaden vzw op generlei wijze verplicht zal zijn of worden om de identiteit van de winnaars publiek bekend te maken of te publiceren.

De winnaar(s) zullen individueel per e-mail verwittigd worden; tenzij dit specifiek anders vermeld wordt bij een bepaalde wedstrijd. Bij contact via e-mail, zal de e-mail verstuurd worden naar het mailadres waarmee de deelnemer is geregistreerd. Indien deze blijkt niet correct te zijn en/of er niet wordt gereageerd op de mail indien daarom wordt gevraagd binnen de daarvoor opgestelde termijn vervalt het recht op de prijs.

Toezicht op het regelmatige verloop van de wedstrijd, op de strikte toepassing van het reglement, op het aanwijzen van de winnaars, het toewijzen van de prijzen en het verzenden of overhandigen ervan wordt uitgeoefend door een medewerker van Grote Routepaden vzw.

Artikel 5. Bepalen van de winnaars en toekenning van de prijzen
Ingeval de wedstrijd is opgebouwd uit enkel een schiftingsvraag dan wint de persoon die als eerste het juiste antwoord het dichtst wist te benaderen. Is de wedstrijd opgebouwd uit een kennisvraag en een schiftingsvraag dan is de winnaar de persoon die als eerste de kennisvraag juist beantwoordde en de schiftingsvraag het dichtst wist te benaderen.

Laattijdige deelnames worden niet ontvankelijk verklaard en komen bijgevolg niet in aanmerking voor de toekenning van de prijs.

Er wordt maximaal één prijs toegekend per adres/woonplaats waar meerdere personen samenwonen als gezin.

Geen enkel van de prijzen is inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.

Grote Routepaden vzw kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het eventuele in gebreke blijven van de partner m.b.t. de overhandiging van de prijs of m.b.t. defecten en tekortkomingen aan de prijs. Grote Routepaden vzw is niet verplicht, indien de leverancier in gebreke blijft, de prijs te overhandigen of een andere prijs te verstrekken.

De prijs wordt alleen toegekend of overhandigd aan de winnaar, die daarvoor kan verzocht worden om zijn identiteit aan te tonen. De deelnemer verliest het recht op zijn prijs, indien hij of zij deze niet binnen twee maanden na afloop van de wedstrijd in ontvangst genomen heeft, tenzij een andere termijn of procedure is aangeduid bij de wedstrijd. Grote Routepaden vzw behoudt zich in dat verband ook het recht voor om de prijs te overhandigen aan een andere deelnemer die als winnaar in aanmerking komt.

Artikel 6. Privacy
De gegevens die je in het wedstrijdformulier invult worden veilig opgeslagen in onze database. Jouw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden nooit aan derden verstrekt of verkocht. Dit met uitzondering van eventueel vermelde bijzondere deelnamevoorwaarden of wanneer daar door de deelnemer uitdrukkelijk toestemming wordt voor gegeven.

Iedere deelnemer verleent, door zijn of haar loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan Grote Routepaden vzw de toestemming tot publicatie van zijn of haar naam, alsook de identificatie als winnaar van de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.

Toegang tot jouw gegevens hebben uitsluitend de door Grote Routepaden vzw aangewezen personen m.b.t. het slecteren van de winnaar. Enkel in geval van opt-in voor de nieuwsbrief van Grote Routepaden vzw zijn wij gerechtigd persoonlijke gegevens die vrijwillig door bezoekers zijn verstrekt op te slaan of te verwerken. Deze informatie kan gebruikt worden om met de bezoeker in contact te treden. Je kan dit nalezen via onze Privacy Policy.