Deze website gebruikt cookies.

Privacy Policy

I. TOELICHTING
Grote Routepaden vzw, met maatschappelijke zetel te Grasmarkt 61, 1000 Brussel en ondernemingsnummer 0418.711.188 (hierna: “Grote Routepaden vzw”) hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy.  In deze privacyverklaring,  gebaseerd op artikel 13 van de Europese Algemene Vordering gegevensbescherming, willen we heldere en transparante informatie geven over de gegevens die we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

II. MODEL
Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe jouw persoonsgegevens verwerkt worden en welke cookies gebruikt worden. Door het verstrekken van jouw persoonsgegevens op de website van Grote Routepaden (www.groteroutepaden.be) en door het verschaffen van persoonsgegevens aan (op deze website) vermelde e-mailadressen, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1. Algemeen
1.1. Grote Routepaden vzw leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

1.2. Grote Routepaden vzw stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

1.3. De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is Grote Routepaden vzw.

Artikel 2. Persoonsgegevens
2.1. Persoonsgegevens die jij ons meedeelt:
Categorie 1, zonder registratie: niet persoonlijk te identificeren informatie.
Jouw IP-adres (anoniem), het type en de versie van jouw navigatiesysteem en de laatst bezochte internetpagina, jouw bezochte webpagina’s op onze website, interacties met onze website, geo-locatie en verkeersbron etc. worden bijgehouden door Google en beschikbaar gesteld via Google Analytics. De diensten die zij aanbieden stellen Grote Routepaden vzw in staat om het internetverkeer te volgen en te analyseren. Dit kan gebruikt worden om gebruikersgedrag in kaart te brengen. We verwijzen hier graag naar de Privacy Policy van Google Analytics omdat deze lijst niet limitatief is.
Categorie 2: bij registratie om lid te worden: voornaam, familienaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoon (optioneel), gsm (optioneel) en zelfgekozen wachtwoord. Optioneel bij vervolledigen van je registratie: geslacht en geboortedatum
Categorie 3: bij inschrijving op onze nieuwsbrief: jouw e-mailadres. Bij deelname aan wedstrijden: adresgegevens en e-mailadres.
Categorie 4: via cookies. Zie artikel 8.
Categorie 5: bij het plaatsen van een bestelling: voornaam, familienaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoon (optioneel), gsm (optioneel). Extra info: geslacht (optioneel), geboortedatum (optioneel), je motivatie om lid te worden en je voorkeur voor wandelen, fietsen of beiden (optioneel).

2.2. Grote Routepaden vzw kan jouw (persoons)gegevens op verschillende manieren vergaren:
- Door gebruik van cookies (zie artikel 8.Cookie Policy)
- Tijdens je registratie, bij het nalaten van gegevens op onze website en gedurende het gebruik van onze website. (Voorbeelden: wedstrijden die plaatsvinden op onze website, het invullen van het meldformulier, het plaatsen van een suggestie… De aangehaalde voorbeelden zijn niet limitatief.)
- Alle contactgegevens die je ons via telefoon, mail of reguliere post verstrekt of die je invult via online formulieren (Voorbeelden: bij deelname aan een workshop of enquête. De aangehaalde voorbeelden zijn niet limitatief).
- Door afgifte van een visitekaartje of andere registratie op een beurs, om het even welk event of via een persoonlijk contact.

2.3. De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 8.

Artikel 3. Doeleinden van de verwerking
3.1. Algemene doeleinden:
Grote Routepaden vzw zal de bij jou vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:
Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Grote Routepaden vzw om onze website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.
Categorie 2: het beheer van je account op onze website met het oog op het gebruik door Grote Routepaden vzw en onze website, met als rechtsgrond de uitvoering van een dienst die door of voor jou werd gevraagd (lidmaatschap). Alsook het op de hoogte houden van het laatste nieuws via onze nieuwsbrief.
Categorie 3: het jou toezenden van nieuwsbrieven en het opsturen van een gewonnen prijs bij deelname aan wedstrijden.
Categorie 4: zie artikel 8.
Categorie 5: de levering en facturatie van door jou bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou gevraagd werd.

Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking weigert.

3.2. Doorgifte aan derden:
Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Grote Routepaden vzw, waarbij zij haar activiteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Grote Routepaden vzw failliet gaat, kan dit betekenen dat jouw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden worden overgedragen die geheel of gedeeltelijk zullen instaan voor de uitvoering van de bedrijfsactiviteiten van Grote Routepaden vzw.
Grote Routepaden vzw zal in redelijkheid proberen om jou van tevoren op de hoogte te brengen van het feit dat Grote Routepaden vzw jouw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar jij erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.
Grote Routepaden vzw zal jouw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of mits jouw voorafgaande toestemming.

3.3. Wettelijke vereisten:
In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Grote Routepaden vzw jouw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Grote Routepaden vzw zal in redelijkheid pogen jou van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4. Duur van de verwerking
De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de Grote Routepaden vzw en jou.

Jouw bestelgegevens worden voor boekhoudkundige redenen minimum 7 jaar bijgehouden.

Jouw inschrijving op onze nieuwsbrieven blijft geldig tot je je daarvoor uitschrijft.

Artikel 5. Jouw rechten
5.1. Recht van toegang en inzage:
Jij hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van jouw persoonsgegevens maken. Leden kunnen een groot deel van hun gegevens terugvinden door in te loggen op onze website. Wil je zicht krijgen op alle informatie die we van jou verwerken? Die kun je altijd opvragen door jouw rechten uit te oefenen zoals beschreven in onderdeel 5.7.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:
Je bent vrij om je persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Grote Routepaden vzw. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn en dat jij als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die je meedeelt aan Grote Routepaden vzw. Je mag eveneens vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

5.3. Recht van verzet:
Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.
Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:
Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:
Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschikt je over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van je rechten:
Je kunt jouw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@groteroutepaden.be, per post naar Grote Routepaden vzw - Grasmarkt 61 - 1000 Brussel, mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart.

5.7. Automatische beslissingen en profiling:
De verwerking van je persoonsgegevens omvat geen profiling en je zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.8. Recht om klacht in te dienen:
Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Drukpersstraat 35 - 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.
Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.
Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van jouwpersoonsgegevens, kun je een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6. Veiligheid en vertrouwelijkheid
6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan Grote Routepaden vzw aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
We willen je ook graag verwittigen dat onze website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die Grote Routepaden vzw niet controleert en waarop deze Privacy Policy niet van toepassing is. Deze sites worden niet beheerd door Grote Routepaden vzw en wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de website waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. We raden je dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die je bezoekt te lezen, want deze kan verschillen van onze Privacy Policy.

6.3. Je dient ten allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot je login te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van de website vanaf je computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7. Toegang door derden
7.1.
Teneinde je persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot jouw persoonsgegevens aan onze werknemers. Zij zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en zijn gehouden aan de geheimhouding van jouw gegevens.

7.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 8. Cookies
8.1.
Om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker, maakt Grote Routepaden vzw gebruik van cookies, dit zijn kleine tekstbestanden die een computer of mobiel toestel opslaat als een website wordt bezocht.

8.2. Alle gegevens over surfgedrag kunnen door Grote Routepaden vzw herleid worden tot anonieme statistieken of logboeken. Deze worden in geen geval geanalyseerd op individueel of persoonlijk vlak. De gegevens worden niet doorgegeven aan andere organisaties.

8.3. Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze cookies worden dan ook standaard geplaatst. Functionele cookies zorgen ervoor dat je ingelogd kunt blijven tijdens uw bezoek aan de website. Ook zorgen ze ervoor dat producten in uw winkelmandje bewaard blijven wanneer je iets wilt kopen in onze webshop.

8.4. Analytische cookies stellen ons in staat om het websitebezoek te meten. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruikt, naar welke informatie bezoekers op zoek zijn en welke pagina's het meest worden bezocht. Hierdoor weten we welke website onderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt. We maken gebruik van Google Analytics om inzichten te verkrijgen uit de data. De analytische cookies plaatsen we altijd bij een bezoek aan onze website.

Analytische cookies verzamelen onder andere de volgende gegevens:
- Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina's.
- Het bijhouden van de duur van het bezoek.
- De uitgevoerde zoekopdrachten op de website.
- Gegevens over je browser en het apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals besturingssysteem en schermgrootte.
- De manier waarop je op onze website terecht bent gekomen, bijvoorbeeld als je op één van onze advertenties hebt geklikt of op een link in een e-mail.
- Enkele anonieme gegevens die zijn ingevuld in een formulier.
- Items die je hebt aangeschaft of toegevoegd aan het winkelwagentje op de website.

Voor meer informatie over wat Adobe en Google met de verzamelde gegevens doen, verwijzen we naar de privacyverklaringen van Google. Deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen.
Wij verstrekken de door jouw ingevulde persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, BSN, telefoonnummer) nooit aan Google.

8.5. Cookies voor social media integratie
Op onze website tonen we video's en andere content die je via een button kunt promoten en delen via sociale netwerken. Voor het functioneren van deze buttons plaatsen social-media-bedrijven, zoals Twitter, Facebook, YouTube en Google, cookies, zodat ze jou kunnen herkennen wanneer je bent ingelogd op dat sociale netwerk. Ook verzamelen zij hiermee gegevens over de pagina die je deelt. Voor meer informatie over de gegevens die social-media-bedrijven verzamelen, verwijzen wij naar de privacy verklaringen van deze bedrijven. Deze kunnen regelmatig wijzigen.

8.6. Cookies wissen
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op de website van Grote Routepaden vzw (www.groteroutepaden.be),  niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser.

Artikel 9. Aanvaarding
Door onze website te bezoeken, bij registratie voor een Grote Routepaden lidmaatschap of aankoop in de webshop of het inschrijven op onze nieuwsbrief, aanvaard je alle bepalingen van deze Privacy Policy en stem je ermee in dat Grote Routepaden vzw jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy Policy. Deze privacyverklaring kan steeds gewijzigd worden, het is dan ook aangeraden om regelmatig na te gaan of er wijzigingen zijn gebeurd.

© 2020 Grote Routepaden vzw (https://www.groteroutepaden.be). Op de aangeboden informatie (algemene voorwaarden en privacy policy) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Grote Routepaden). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.